Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą może bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy sprzedaży składając For Health stosowne oświadczenie o odstąpieniu.
 2. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili przejścia Produktu w posiadanie Klienta.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez For Health na Stronie Platformy – „Formularz odstąpienia” lub złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu.
 4. Do zachowania terminu uprawniającego do skorzystania z prawa odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą zaś For Health zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym w przypadku, gdy ma to zastosowanie koszty dostarczenia, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta w zakresie odstąpieniu od Umowy.
 6. For Health dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 5, przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie za Produkt, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem, że nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem.
 7. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim For Health przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. For Health wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania od Klienta Produktu lub okazania przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt For Health niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
  14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres For Health przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku, gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy, standardowy sposób dostarczenia oferowany przez For Health, For Health nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów przesyłki.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
  z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. W każdym przypadku Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów w których przedmiotem jest m.in.:
  1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  5. dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;
  6. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Rękojmia

 1. For Health zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. For Health jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku, gdy Produkt jest uszkodzony, wadliwy lub niezgodny z zamówieniem Klient powinien:
  1. odesłać Produkt korzystając z usług operatora pocztowego wskazanego w formularzu zwrotu, o ile jest to możliwe w opakowaniu producenta, w którym przesyłka została doręczona, pod adres wskazany w potwierdzeniu dostawy dołączonym do przesyłki lub na adres For Health tj. Ul. Husarska 1, 05-250 Radzymin;
  2. opisać wadę, uszkodzenie bądź niezgodność z zamówieniem;
  3. wskazać zakres żądania (naprawa, usunięcie wady albo wymiana Produktu, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy).
 3. Klient może zamiast zaproponowanego przez For Health usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez For Health.
 4. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi For Health. Klient, który wykonuje uprawnienia
  z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres For Health. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa For Health.
 5. W przypadku, gdy Produkt nie utracił terminu przydatności do użycia oraz nie był używany w sposób określony w 9 ust. 11 Klient ma prawo poinformować For Health o wadliwości, uszkodzeniu lub niezgodności Produktu z zamówieniem w odpowiednim terminie.
 6. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 7. For Health rozpozna reklamację Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.
  W przypadku jej uznania For Health dokona wymiany lub naprawy Produktu oraz odeśle na swój koszt, na adres Klienta. W przypadku nieuznania reklamacji For Health poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu Produkt będący przedmiotem reklamacji.
 8. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Produktu nie może być dokonana niezwłocznie bądź wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami, Klient zostanie przez For Health o tym fakcie poinformowany. Wobec informacji określonej w zdaniu poprzednim Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy lub do żądania obniżeniu ceny.
 9. W przypadku żądania obniżenia ceny oraz uznaniu reklamacji, For Health w terminie do 14 (czternastu) dni zwróci Klientowi odpowiednią kwotę.
 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie wyłącza odpowiedzialności gwarancyjnej za zamówione Produkty wtedy, gdy gwarancji na nie udziela producent lub inny podmiot. W razie chęci skorzystania
  z praw przysługujących z tytułu gwarancji, Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie
  z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymuje wraz z Produktem objętym gwarancją.
 11. W przypadku pytań lub skarg, Klient może skontaktować się z For Health elektronicznie, telefonicznie lub listownie na adres: For Health sp. z o.o., Ul. Husarska 1, 05-250 Radzymin, e-mail: info@sklepprofamilia24.pl, tel.: +48 533 888 855. Wszelkie dane kontaktowe są dostępne na stronie Platformy.
 12. Ustawienia niektórych serwerów obsługujących konta poczty elektronicznej mogą uniemożliwić For Health przesłanie odpowiedzi ze względu na ustawienia konta poczty elektronicznej Klienta.
  W przypadku nieotrzymania przez Klienta odpowiedzi w terminie 14 dni, zaleca się, aby Klient wysłał wiadomość elektroniczną ponownie z innego adresu poczty elektronicznej lub sprawdził folder „SPAM”.
 13. Klient będący Konsumentem posiada prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postepowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w Polsce dostępny jest na stronie internetowej: uokik.gov.pl. Ponadto polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych jest również możliwe za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postepowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

Oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl