Regulamin sklepu

Regulamin Platformy ProFamilia24

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy online dostępnej pod adresem www.sklepprofamilia24.pl, udostępnionej przez For Health sp. z o.o. z siedzibą w Radzymin (adres: ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000468954, NIP: 5252559324, REGON: 146780720, o kapitale zakładowym w wysokości 35.000 zł.

 

Dane kontaktowe:

 1. Adres:

      For Health sp. z o.o.

      BOK ProFamilia24

      Ul. Husarska 1

      05-250 Radzymin

 1. Adres poczty elektronicznej:

       info@sklepprofamilia24.pl

 1. Numery telefonu do Biura Obsługi Klienta:

      tel.: +48 533 888 855 oraz +48 22 741 74 53,  aktywny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce, w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi Klient jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodne z pakietem taryfowym dostawcy usług)

§1

Definicje

Przez użyte w niniejszy dokumencie sformułowania rozumie się:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Dostawa - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi Produktu określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - podmiot, z którym współpracuje For Health w zakresie dokonywania Dostawy.
 4. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 5. Informacja handlowa - każdą formę informacji przeznaczoną do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku For Health.
 6. Klient – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonała czynności zamówienia.
 7. Konsument – Klienta będącego osobą fizyczną, korzystającą z Platformy w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez For Health, po dokonaniu Rejestracji.
 9. Korzystający – osobę faktycznie korzystającą z Produktu objętego Voucherem.
 10. Przedmiot transakcji - Produkty wymienione i opisane na Stronie Internetowej Platformy.
 11. Regulamin – niniejszy dokument.
 12. Rejestracja – czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z jego Konta.
 13. Rezerwacja – złożenie z wykorzystaniem Platformy oferty wynajmu
 14. Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem profamilia24.pl
 15. For Health – For Health sp. z o.o. z siedzibą w Radzymin (adres: Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000468954, NIP: 5252559324, REGON: 146780720, e-mail: info@sklepprofamilia24.pl, tel.: +48 533 888 855.
 16. Strona internetowa strony internetowe, działające w domenie profamilia24.pl, pod którymi dostępna jest Platforma.
 17. Produkt – towar lub usługę dostępną dla Klienta, prezentowaną na Platformie.
 18. Punkt Stacjonarny miejsce, w którym fizycznie można zamówić lub opłacić zamówienie na Produkty.
 19. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub For Heath przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji
  w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, a które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 20. Umowa Sprzedaży – umowę sprzedaży Produktu, zawartą pomiędzy For Health a Klientem,
  z wykorzystaniem Platformy.
 21. Umowa najmu umowę najmu na Produkt, zawartą pomiędzy For Health a Klientem.
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj oraz ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy.
 23. Voucher dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela do skorzystania z Produktu określonego w tym dokumencie.

§2

Warunki korzystania

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy, dostępnej pod adresem sklepprofamilia24.pl
 2. Za pośrednictwem Platformy możliwe jest złożenie przez Klienta zamówienia.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem Platformy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 4. Korzystanie z Platformy możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Koszty środka porozumiewania się, jakim jest sieć publiczna – Internet, ponosi For Health i Klient w swoim własnym zakresie. W przypadku kontaktu telefonicznego Klienta z For Health, koszty środka porozumiewania w takim zakresie ponosi Klient zgodnie z taryfą operatora sieci telekomunikacyjnej.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Platformą, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet:
  1. z zainstalowaną przeglądarka internetowa IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami niezbędnych aplikacji JavaScript;
  2. obsługującym minimalną rozdzielczość ekranu o wartości 1024 pikseli.
 6. Korzystając z Platformy zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści zakazanych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 7. Wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców formularzy, logotypów należą do For Health sp. z o.o. z siedzibą w Radzymin, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą For Health.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przetwarzanych z wykorzystaniem Platformy, For Health podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia,
  w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klienta gromadzonych z wykorzystaniem Platformy.
 9. Platforma stosuje mechanizm plików "Cookies", które podczas korzystania przez Klienta z Platformy są zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "Cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Platformy na urządzeniu końcowym Klienta.
 10. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „Cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. For Health wskazuje, że wyłączenie „Cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Platformy. Szczegóły wykorzystywania plików Cookies znajdują się w dokumencie Polityki Prywatności dostępnym na Stronie Internetowej Platformy.

§3

Zasady zawierania umów

 1. W celu złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji nie jest konieczne posiadanie przez Klienta Konta.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji, Klient zobowiązany jest wypełnić udostępniony mu formularz rejestracyjny i przesłać go drogą elektroniczną do For Health poprzez wybór odpowiedniej funkcji.
 4. Podczas procesu Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło do Konta. Po dokonaniu Rejestracji, Klient może logować się do Konta z wykorzystaniem podanego podczas Rejestracji adresu e-mail.
 5. Po przesłaniu lub otrzymaniu przez For Health wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany w trakcie rejestracji adres e-mail link w celu potwierdzenia Rejestracji. Po dokonaniu potwierdzenia Rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Prowadzenia Konta Klienta drogą elektroniczną, a Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i składania zamówień, rezerwacji, aktualnych promocji oraz historii zamówień lub rezerwacji.
 6. Klient nieposiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika Platformy składa zamówienie poprzez dodanie prezentowanego Produktu do Koszyka, następnie potwierdza poprzez wybór przycisku – „potwierdzam zakup” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 7. Za treść danych podanych w procesie rejestracji lub składania zamówienia odpowiada Klient.
 8. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego lub składania zamówienia bez posiadania konta Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz akceptację jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 9. W trakcie dokonywania zamówienia lub Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowej kierowanych przez For Health poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza. For Health wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 10. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub na otrzymywanie informacji handlowych nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia przez Klienta umowy lub zamówienia. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie For Health stosownego oświadczenia, które może zostać przesłane na adres For Health za pośrednictwem poczty elektronicznej info@sklepprofamilia24.pl lub listownie na adres: For Health sp. z o.o. BOK ProFamilia24, Ul. Husarska 1, 05-250 Radzymin.

§4

Zasady wykonywania umów

 1. Zamówienia lub rezerwacje są przyjmowane z użyciem Platformy. For Health dopuszcza możliwość składania zamówień lub rezerwacji z wykorzystaniem innych środków komunikacji w zakresie których odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Jedynie zamówienia lub rezerwacje kierowane do For Health z wykorzystaniem Platformy mogą być składane w formule 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie lub rezerwacja są skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni odpowiedni formularz.
 4. W przypadku, gdy podane dane Klienta nie są kompletne lub niewłaściwe tym samym uniemożliwiają dokonywanie dalszych czynności, For Health skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie jest możliwy For Health posiada prawo do anulowania zamówienia lub rezerwacji.
 5. Klient w procesie składania zamówienia lub rezerwacji z formą przedpłaty otrzymuje fakturę VAT, która zostaje wysłana na podany adres e-mail Klienta (w tym może być dołączona do wysyłanej przesyłki).
 6. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem ma on możliwość wskazania danych firmy niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Dyspozycję można złożyć również drogą elektroniczną na adres: info@sklepprofamilia24.pl lub pisemnie na adres: BOK ProFamilia24, Ul. Husarska 1, 05-250 Radzymin, przy czym dyspozycja obowiązywać będzie do momentu jej odwołania przez Klienta.
 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Platformy, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu następuje przez wybór polecenia "Do Koszyka" przy prezentowanym Produkcie. Klient po skompletowaniu całości zamówienia składa je przez wysłanie formularza, wybierając przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką formularza do For Health, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i kosztach ewentualnej Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.
 8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie For Health przez Klienta oferty zawarcia umowy.
 9. W każdym wypadku informacje znajdujące na Stronie Internetowej Platformy nie stanowią oferty For Health w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem dla Klienta do składania ofert zawarcia umowy.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on niezwłocznie automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, która jest oświadczeniem For Health o przyjęciu oferty.
 11. Z chwilą potwierdzenia przez For Health przyjęcia zamówienia na Produkt objęty ofertą sprzedaży dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Zawarcie umowy najmu Produktu objętego przedmiotem zamówienia nastąpi w momencie wydania Produktu.

§5

Warunki sprzedaży Voucherów

 1. Voucher nabyty z wykorzystaniem Platformy nie podlega wymianie na pieniądze i stanowi dokument uprawniający jego okaziciela do skorzystania z Produktu określonego w tym dokumencie.
 2. Voucher można zrealizować w terminie w nim określonym. W celu realizacji Vouchera należy przed upływem terminu ważności Vouchera skontaktować się z For Health i dokonać rezerwacji lub zamówienia. Po upływie ważności Voucher wygasa i uważa się go za zrealizowany.
 3. W celu zmiany terminu realizacji Vouchera na inny termin niezbędne jest skontaktowanie się z For Health nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed ustalonym terminem realizacji. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie raz, z tym zastrzeżeniem, że po upływie terminu ważności Vouchera taka zmiana nie jest już możliwa.
 4. Klientowi przysługuje prawo wymiany nabytego Vouchera na inny 3 dni przed utratą ważności liczony od dnia wystawienia Vouchera. Wymiana jest dokonywana na Voucher w formie elektronicznej. Wymiany takiej Klient może dokonać jednokrotnie na następujących zasadach:
  1. na Voucher uprawniający do realizacji droższego Produktu, po dokonaniu stosownej dopłaty;
  2. na Voucher uprawniający do realizacji Produktu o tej samej wartości, co Voucher otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów;
  3. na Voucher uprawniający do realizacji Produktu o niższej wartości od Vouchera otrzymanego, ale w tym wypadku Klientowi nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty;
  4. nowy Voucher będzie miał ten sam termin ważności co Voucher podlegający wymianie;
 5. Wymiany Vouchera można dokonać bezpośrednio w Punkcie stacjonarnym For Health, telefonicznie lub mailowo.
 6. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Vouchera, a termin jego ważności jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest - ale wyłącznie na wniosek Klienta, wystawienie duplikatu Vouchera w wersji elektronicznej.
 7. For Health jest uprawniony do odmowy realizacji Vouchera w przypadku, gdy:
  1. Korzystający nie stosuje się do poleceń For Health lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną Korzystającego;
  2. odmowy przez Korzystającego podpisania dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane np. z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji Vouchera;
  3. według oceny For Health mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Korzystającego. Wówczas Korzystający ustala nowy termin realizacji Vouchera bezpośrednio z For Health. W takiej sytuacji For Health nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Korzystający w związku z realizacją Vouchera, zwłaszcza takich jak koszty transportu czy zakwaterowania.
 8. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji Voucherów, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia Korzystającego, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów małoletniego lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie pisemnej, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany Voucher. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla For Health do odmowy realizacji Vouchera.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji przez For Health Vouchera zgodnie z jego warunkami, For Health zaproponuje Klientowi nowy Voucher dający porównywalne korzyści. W przypadku braku zgody na takie rozwiązanie For Health zwróci Klientowi koszty związane z nabyciem Vouchera.
 10. Po realizacji Vouchera, czyli dokonaniu rezerwacji Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia.

§6

Warunki dokonywania rezerwacji urządzeń Viofor JPS System

 1. For Health z wykorzystaniem Platformy umożliwia dokonywanie rezerwacji okresów najmu urządzeń Viofor JPS System.
 2. For Health zastrzega, że najemcą urządzeń Viofor JPS System może być:
  1. osoba fizyczna, która: przedstawi For Health ważny dokument tożsamości oraz ukończyła 18 lat;
  2. osoba inna niż osoba fizyczna, która: przedstawi odpis lub informację z odpowiedniego rejestru, a osoba reprezentująca przedstawi wiarygodny dokument umocowania do zawarcia umowy najmu.
 3. For Health może odstąpić od rezerwacji w sytuacji braku spełnienia warunków wskazanych w ust. 2 powyżej.
 4. Po złożeniu rezerwacji For Health potwierdza jej otrzymanie na wskazany przez Klienta adres email.
 5. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez jej podpisanie przez najemcę i przedstawiciela For Health na warunkach wynikających z rezerwacji.
 6. Obowiązki oraz uprawnienia Najemcy określa umowa najmu.
 7. W celu zmiany terminu rezerwacji na inny termin niezbędne jest skontaktowanie się z For Health nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed ustalonym terminem rezerwacji. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie raz.
 8. W przypadku uregulowania opłat rezerwacyjnych z góry (bezpośrednio przy dokonaniu rezerwacji) Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od rezerwacji w terminie 14 dni liczonych od daty potwierdzenia rezerwacji przez For Health jednak nie dłużej niż do dnia zawarcia umowy najmu.

§7

Płatności

 1. Wszystkie podane ceny Produktów są cenami brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny Produktów nie obejmują kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem lub rezerwacja, a o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia lub rezerwacji.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za Produkty:
  1. przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy For Health - w tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu środków na rachunku For Health;
  2. płatność kartą lub przelewem bankowym online poprzez zewnętrzny system płatności - w tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez For Health informacji z systemu płatności o dokonaniu wymaganej płatności przez Klienta;
  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez For Health potwierdzenia przyjęcia zamówienia;
  4. płatność gotówką lub kartą z opcją odbioru osobistego w Punkcie Stacjonarnym For Health - w tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po jego potwierdzeniu w Punkcie Stacjonarnym For Health: Ul. Husarska 1, 05-250 Radzymin, zaś Produkt wydany zostanie po uregulowaniu płatności.
 3. Klient powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z zamówienia w terminie 7 dni od momentu jego złożenia, jeżeli wybrał formę przedpłaty, chyba, że okres objęty rezerwacją jest mniejszy niż 7 dni – w tym wypadku Klient powinien dokonać płatności przed planowanym terminem rezerwacji.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa
  w ust. 3 For Health posiada prawo odstąpienia oraz anulowania zamówienia. W wypadku bezskutecznego upływu terminu na dokonanie płatności, For Health prześle Klientowi na Trwałym nośniku na podany adres e-mail oświadczenie o anulowaniu zamówienia.

§8

Dostawa

 1. W zakresie jakim Produkty objęte są dostawą For Health realizuje dostawę jedynie w dni robocze, chyba, że dostawa następuje drogą elektroniczną na Trwałym nośniku.
 2. For Health zobowiązuje się dostarczyć Produkt będący przedmiotem zamówienia bez wad
  o charakterze fizycznym lub prawnym.
 3. Skierowanie zamówienia do wysyłki nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. Orientacyjnym czasem dostawy jest termin 14 dni roboczych liczony od daty złożenia zamówienia. Przy wyborze opcji płatności „przelew”, „płatność kartą” lub „przelewem online” do czasu podanego powyżej należy doliczyć okres zaksięgowania środków na rachunku bankowym For Health. Jeżeli jednak Produkt nie zostanie dostarczony w terminie 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty, a Klient nie umawiał się indywidualnie z For Health na dłuższy termin dostarczenia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od zamówienia i do zwrotu kosztów.
 4. Zamówione przez Klienta Produkty są dostarczane za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany
  w formularzu zamówienia lub na podany przez Klienta w trakcie rejestracji adres email (jeżeli wynika to ze specyfiki Produktu).
 5. Zaleca się, aby Klient zbadał doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu.
 6. For Health, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą nabyte i dostarczane Produkty.
 7. W sytuacji zwrotnego odesłania zamówionego Produktu, For Health skontaktuje się
  z Klientem drogą elektroniczną, telefoniczną lub z użyciem Konta Klienta, ustalając ponownie
  z Klientem termin i koszt Dostawy.

§9

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą może bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy sprzedaży składając For Health stosowne oświadczenie o odstąpieniu.
 2. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili przejścia Produktu w posiadanie Klienta.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez For Health na Stronie Platformy – „Formularz odstąpienia” lub złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu.
 4. Do zachowania terminu uprawniającego do skorzystania z prawa odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą zaś For Health zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym w przypadku, gdy ma to zastosowanie koszty dostarczenia, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta w zakresie odstąpieniu od Umowy.
 6. For Health dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 5, przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie za Produkt, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem, że nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem.
 7. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim For Health przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. For Health wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania od Klienta Produktu lub okazania przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt For Health niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
  14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres For Health przed upływem tego terminu.
 10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku, gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy, standardowy sposób dostarczenia oferowany przez For Health, For Health nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów przesyłki.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
  z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. W każdym przypadku Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów w których przedmiotem jest m.in.:
  1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  5. dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;
  6. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§10

Rękojmia

 1. For Health zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. For Health jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku, gdy Produkt jest uszkodzony, wadliwy lub niezgodny z zamówieniem Klient powinien:
  1. odesłać Produkt korzystając z usług operatora pocztowego wskazanego w formularzu zwrotu, o ile jest to możliwe w opakowaniu producenta, w którym przesyłka została doręczona, pod adres wskazany w potwierdzeniu dostawy dołączonym do przesyłki lub na adres For Health tj. Ul. Husarska 1, 05-250 Radzymin;
  2. opisać wadę, uszkodzenie bądź niezgodność z zamówieniem;
  3. wskazać zakres żądania (naprawa, usunięcie wady albo wymiana Produktu, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy).
 3. Klient może zamiast zaproponowanego przez For Health usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez For Health.
 4. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi For Health. Klient, który wykonuje uprawnienia
  z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres For Health. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa For Health.
 5. W przypadku, gdy Produkt nie utracił terminu przydatności do użycia oraz nie był używany w sposób określony w 9 ust. 11 Klient ma prawo poinformować For Health o wadliwości, uszkodzeniu lub niezgodności Produktu z zamówieniem w odpowiednim terminie.
 6. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 7. For Health rozpozna reklamację Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.
  W przypadku jej uznania For Health dokona wymiany lub naprawy Produktu oraz odeśle na swój koszt, na adres Klienta. W przypadku nieuznania reklamacji For Health poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu Produkt będący przedmiotem reklamacji.
 8. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Produktu nie może być dokonana niezwłocznie bądź wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami, Klient zostanie przez For Health o tym fakcie poinformowany. Wobec informacji określonej w zdaniu poprzednim Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy lub do żądania obniżeniu ceny.
 9. W przypadku żądania obniżenia ceny oraz uznaniu reklamacji, For Health w terminie do 14 (czternastu) dni zwróci Klientowi odpowiednią kwotę.
 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie wyłącza odpowiedzialności gwarancyjnej za zamówione Produkty wtedy, gdy gwarancji na nie udziela producent lub inny podmiot. W razie chęci skorzystania
  z praw przysługujących z tytułu gwarancji, Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie
  z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymuje wraz z Produktem objętym gwarancją.
 11. W przypadku pytań lub skarg, Klient może skontaktować się z For Health elektronicznie, telefonicznie lub listownie na adres: For Health sp. z o.o., Ul. Husarska 1, 05-250 Radzymin, e-mail: info@sklepprofamilia24.pl, tel.: +48 533 888 855. Wszelkie dane kontaktowe są dostępne na stronie Platformy.
 12. Ustawienia niektórych serwerów obsługujących konta poczty elektronicznej mogą uniemożliwić For Health przesłanie odpowiedzi ze względu na ustawienia konta poczty elektronicznej Klienta.
  W przypadku nieotrzymania przez Klienta odpowiedzi w terminie 14 dni, zaleca się, aby Klient wysłał wiadomość elektroniczną ponownie z innego adresu poczty elektronicznej lub sprawdził folder „SPAM”.
 13. Klient będący Konsumentem posiada prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postepowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w Polsce dostępny jest na stronie internetowej: uokik.gov.pl. Ponadto polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych jest również możliwe za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postepowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

§11

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. For Health świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
  1. Zamówienia/rezerwacji;
  2. Prowadzenie Konta Klienta;
  3. Newsletter;
 2. Usługi wskazane w ust. 1 są świadczona w formule 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. For Health ma możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zasad zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta jest dostępna jedynie po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu
  w ramach Strony Internetowej Platformy, umożliwiającego Klientowi modyfikacje jego danych, które podał podczas Rejestracji oraz umożliwiającego śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji w każdym momencie może zgłosić For Health żądanie usunięcia Konta Klienta.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez For Health, na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach lub usługach znajdujących się w ofercie For Health. Newsletter przesyłany jest przez For Health do wszystkich Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Newsletter zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej w formie e-mail wysłanej w ramach usługi Newsletter lub przesyłając For Health stosowne oświadczenie.
 7. For Health jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych, w przypadku:
  1. działania przez Klienta na szkodę For Health lub innych Klientów;
  2. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Zablokowanie Konta Klienta może mieć miejsce także wtedy, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa w szczególności
  w przypadku przełamywania przez Klienta zabezpieczeń Strony Platformy.
 9. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych powyżej przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. For Health zawiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i nieodpłatnych usług drogą elektroniczną na adres poczty e-mail podany przez Klienta
  w formularzu rejestracyjnym lub w komunikacie na Stronie Sklepu.
 10. Klient ma możliwość zgłoszenia For Health reklamacji w zakresie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@sklepprofamilia24.pl.

§12

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych z użyciem Platformy jest For Health sp. z o.o. z siedzibą w Radzymin (adres: Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000468954, NIP: 5252559324, REGON: 146780720. Gromadzenie i przetwarzanie danych prowadzone jest w celu realizacji zamówień oraz świadczenia przez For Health innych usług drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa w szczególności zgodnie
  z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia rejestrację i założenie konta lub uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
 3. Dane są przetwarzane w celu:
  1. założenie konta oraz realizacji współpracy na zasadach określonych w Regulaminie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. podjęcie kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. przesyłania informacji handlowych (w tym Newsletter) na wskazany adres e-mail lub nr telefonu na podstawie odrębnej zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  4. realizacji obowiązków publicznoprawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak
  nie dłużej niż do momentu usunięcia konta, rozwiązania umowy, wycofania przez Klienta wyrażonej uprzednio zgody (w przypadku jej udzielenia) lub przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych. Po realizacji określonego celu przetwarzania dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń przez okres ich przedawnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Wobec przetwarzania danych Klientowi przysługują uprawnienia tj. prawo do:
  1. wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu
   i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
  2. sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
  3. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. przeniesienia danych;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz;
  6. jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody może on dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.
 6. For Health zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Klienta, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. For Health może jednak odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta
  w odpowiednim zakresie.
 7. For Health stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę gromadzonych danych osobowych.
 8. For Health nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania przez Klienta błędnych danych.
 9. W związku z realizacją celu i założeń Platformy For Health może korzystać z usług specjalistycznych firm oraz dystrybutorów. W związku z tym dane Klienta mogą zostać przekazane w niezbędnym zakresie w celu wykonania usługi zewnętrznym dostawcom. For Health zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania.

§13

Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient oraz For Health mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług Konta w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień wskazanych poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta rozwiązuje umowę o świadczenie usług Konta, poprzez wysłanie do For Health stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się For Health z oświadczeniem woli Klienta.
 3. For Health wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§14

Postanowienia końcowe

 1. For Health ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności For Health ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody lub w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. For Health posiada prawo do zmiany R Zmiana Regulaminu obowiązuje w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania na Stornie Internetowej Platformy. O publikacji For Health poinformuje
  w terminie 7 dni przed wejściem w życie zmian w formie elektronicznej umożliwiając wgląd do treści zmian.
 3. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania do Konta nastąpiła zmiana Regulaminu, Klient jest informowany o wprowadzonych zmianach.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według postanowień Regulaminu z dnia złożenia zamówienia.
 5. W przypadku Klienta będącego Konsumentem posiadającego adres zamieszkania w Unii Europejskiej, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania Konsumenta, w szczególności przepisy w zakresie praw konsumentów. W innych przypadkach zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla For Health.

 

Regulamin obowiązuje od 28-01-2019.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

Oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy od home.pl